Formålet

Formålsparagrafen sier:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene»

Vi har tett samarbeid med barnas hjem. Vi legger vekt på å skape en samarbeidskultur i møte med foreldrene. Vi starter tidlig å bygge relasjoner til barnas hjem etter at de har fått plass i barnehagen og vi bestreber oss på at ethvert møte skal inneha kvalitet som speiler vår praksis. Å bli godt kjent med familiene tidlig er viktig for oss og vi kan tidlig i samarbeid med foreldrene sette standarder for hvert enkelt barns allsidige utvikling.

Vår ideologi og unike tilbud om nærhet til dyr, gården og naturen sikrer forvaltningen av denne paragrafen, fordi vi har bygget vårt tilbud på tradisjonene i vår kultur.

Arbeidet for å omsette paragrafens innhold i hverdagen vår er et ansvar som til slutt forvaltes av hver enkelt ansatt i relasjon med barna og deres foreldre. Gjennom et helhetlig verdibasert arbeid i personalgruppa sikrer vi dette viktige arbeidet i vår barnehage.