Omsorg, lek og læring

Barnehagen har som oppgave å støtte barnas utvikling av egen identitet og selvbilde.

Gjennom å delta i fellesskapet i barnehagen vil barna få kunnskap om seg selv og kunne bli bevisst sin egen personlighet. Ved at barna møter utfordringer i trygge relasjoner og omgivelser i barnehagen, der de får støtte og veiledning på handlinger og holdninger, vil de få et positivt forhold til seg selv og andre. I dette arbeidet følger vi felles ordensregler for barnehager og skoler utarbeidet av styrere fra barnehager i Stange kommune. For oss voksne i Kausvol er det veldig viktig å kunne gi barna de rette vekstforholdene.

Vi skal jobbe ut i fra Rammeplanens og barnehagens verdigrunnlag i relasjon med barna, støtte og veilede hvert enkelt barn og hele gruppen. Vi skal hjelpe barnet til å tilpasse seg en gruppe, oppmuntre dem til å være selvstendige og la dem være kritiske til normer og ulike former for påvirkninger.

Vi skal tilrettelegge for at barna får brukt sine evner i forskjellig lek- og læringsprosesser. Lek er førskolebarnets viktigste aktivitet, og leken betyr mye for barnets personlighetsutvikling. Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt, emosjonelt. Av den grunn har leken en sentral plass i dagsrytmen i Kausvol gardsbarnehage.