Språkløyper

Dette barnehageåret skal vi arbeide med et språkverktøy som heter Språkløyper. Målet for Språkløyper er å styrke alle barns og elevers språk-, lese- og skriveferdigheter.

 

Målsettingen skal bli nådd ved hjelp av kompetanseutvikling hos de ansatte i barnehage og skole, gjennom arbeid med nettbaserte utviklingsressurser. Personalet arbeider i økter gjennom året, for å nå målene i språkarbeidet.

Temaene i øktene som de ansatte skal i gjennom er.

1. barns språkutvikling,

2. språk og lesing,

3. leselyst,

4. samtalen som arbeidsform,

5. å lese flere ganger,

6. å lese bilder,

7. konkreter og ordforråd,

8. å lese tekster med gjentakende mønster,

9. leselogg

10. foreldresamarbeid.

Språkløyper er utviklet av Lesesenteret – Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking og Skrivesenteret – Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og er en del av Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016 – 2019.

På denne linken finner du mer om Språkløyper:

https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614

 

Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser Skandinavisk barnehageforsking. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å ha fokus på språk og leseaktiviteter i hverdagen.

Målene i det videre arbeidet er å:

·         Styrke det daglige arbeidet med språklæring i barnehagen gjennom ulike leseaktiviteter.

·         Styrke det daglige arbeidet med språklæring i barnehagen gjennom å være bevisste på språklig mangfold.

·         Øke de ansattes kompetanse i å iverksette spissede tiltak så tidlig som mulig for barn som er språklig forsinket eller har språkvansker, og som senere kan stå i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

·         Være gode språkmodeller og stimulere til et godt språkmiljø

·         Gi barna positivt forhold til tekst og bilde, og legge til rette for leseaktiviteter. Eks. språklig samspill, som høytlesing, fortelling, samtaler, lek med skriftspråk, rim, regler og spill.

·         Å gi barna mulighet for språklig bevissthet. At barnet blir oppmerksomme på selve språket.

·         Å etablere en kultur for lesing for alle i barnehagen.