Rammeplanens sju fagområder

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er det presentert sju fagområder som barnehager er pålagt å jobbe med.

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og et fagområde vil ofte opptre i kombinasjon med andre fagområder. For hvert fagområde er det utarbeidet mål for arbeidet. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetning, barnas ulike behov og øvrige forutsetninger. Alle skal få mulighet til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Det er barnehagen som utarbeider plan for arbeidet med fagområdene. Gjennom gode rutiner for planlegging og gjennomføring sikrer vi barnas læringsprosesser og utvikling.

Vårt arbeid med fagområdene er synliggjort i avdelingenes halvårsplaner.