Kultur for læring

Prosjektet Kultur for læring har som mål at alle barn i Hedmark skal vokse opp i et miljø preget av en god kultur for læring. I løpet av høsten blir det en ny kartlegging for 4- og 5-åringene, samt oss som jobber her. Kartlegginga har som mål å finne ut i hvilken grad vi klarer å legge til rette for at alle barn skal utvikle seg på best mulig måte for seg.

Stange kommune deltar i forbedrings- og innovasjonsarbeidet Kultur for læring. Dette er et prosjekt med klare mål om at alle barn i Hedmark skal vokse opp i et miljø preget av en god kultur for læring gjennom barne- og ungdomstiden. Vi i Kausvol deltar, vi har gjennomført en kartlegging og basert på resultatene fra undersøkelsen skal vi arbeide med relasjoner dette barnehageåret ved hjelp av pedagogisk analyse som verktøy.

«Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for læring. Det er målsettingen for alt arbeid rundt kultur for læring.

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:
- faglige resultater i grunnskolen heves
- gjennomstrømning i videregående opplæring øker
- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid

Det er mange involverte i barn/unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de ønsker å bidra til at det enkelte barn/ungdom utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at det kan bidra i samfunnet på en selvstendig og ansvarsfull måte. Dersom alle parter arbeider sammen om å nå målene har vi kommet viktige skritt i riktig retning. Kultur for læring handler om den kulturen barn/ungdom vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og ungdomstiden. En samordnet arbeidsform gjennom oppvekstforum i Hedmark skal bygge opp under dette». Fylkesmannen i Hedmark.