Barns medvirkning

I rammeplanen står det at den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning.

Vi legger vekt på at barna skal få medvirke til innholdet i sin egen barnehagehverdag. Barnets alder har mye å bety i hvor omfattende medvirkningen er. Vi voksne i barnehagen tar utgangspunkt i hvert enkelt barns utvikling og uttrykksmåte, er lyttende og observante ift kroppsspråk, handlinger og verbalt språk. Ved å la alle barna få medvirke i hverdagen og møte voksne som er tydelige, lytter og samtaler med barna, øker deres forståelse og respekt for seg selv og andre barns ønsker og valg.