Skolegruppa

På skolegruppa i år er det 10 barn: Onsdag og torsdag er skolegruppedager der skolestarterne er sammen fra Bjørk og Lønn.

Skolegruppa

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og vi skal legge til rette for at de har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 

Femåringene i barnehagen møtes til felles skoleforberedende aktiviteter gjennom hele det siste året i barnehagen. Skolegruppa tar utgangspunkt i aktiviteter fra Lekbasert læring som er et forskningsbasert førskoleopplegg. Lekbasert læring skjer når barn får være med i aktiviteter hvor de er aktive og engasjerte, hvor de opplever mening og er i samspill med andre barn og voksne. Barns medvirkning er et kjennetegn på lekbasert læring. Barna skal oppleve en sammenheng mellom barnehage og skole ved at de tilbys alderstilpasset aktiviteter som innbyr til lekbasert læring.

De 2 viktigste byggesteinene i opplegget er Trygge varme relasjoner, der barna kan trives, leke, utfolde seg og lære. Lekbasert læring, barna lærer når de er engasjerte, aktive, i interaksjon og når de opplever mening.

I førskoleopplegget har vi 4 områder som er viktig for at barn skal klare seg bra faglig og sosialt på skolen. Det er sosial kompetanse, selvregulering, matematikk og språk.

I skolegruppa skal barna lære seg basisferdigheter som de har med seg videre i skolen, for å mestre skolehverdagen på en best mulig måte. I dette arbeidet støtter vi oss til styringsdokumenter fra både stat og kommune. Stange Kommune har utarbeidet en handlingsplan for å trygge overgangen barnehage – skole for alle barnehagebarn. Vi drar på besøk til barnas skoler på våren der vi enten deltar i en time eller på en tur. Vi utforsker skolegårdene og gjør oss kjent. I tillegg til å jobbe med matematikk, bokstaver og språkutvikling, skal skolegruppa jakte due på overnattingstur i september, bruke nærmiljøet som opplevelses- og læringsarena og dra på en lang dagstur før vi avslutter skolegruppeåret med en høytidelig avslutning til sommeren.

Onsdag er en dag hvor vi har base inne på gymsalen og kan drive med skoleforberedende aktiviteter.

Torsdag er en fast turdag. Vi går som oftest til barnehagens faste turmål, men drar også på noen lengre turer og utflukter i nærmiljøet.