Foreldreundersøkelsen 2017

Svarprosenten er på 80 %. Det er vi veldig fornøyd med. Vi antar at noen av foreldrene med to barn har svart på en undersøkelse. Siden undersøkelsen nettopp er avsluttet så har vi ikke rukket å gå gjennom resultatene med de ansatte, eller foreslå tiltak. Det vil komme etter hvert. Vi har hatt et møte i SU der resultatene har vært gjennomgått. Dersom dere har konkrete innspill til forbedringer, så send de gjerne til en av foreldrerepresentantene i SU. Neste møte i SU er 8. januar 2018.

RESULTATER FRA FORELDREUNDERSØKELSEN 2017

 

Kausvol Gardsbarnehage AS (2017)

Førå'n (2017)

Låven (2017)

Ute- og innemiljø

4,2

4,5

4,0

Relasjon mellom barn og voksen

4,7

4,9

4,7

Barnets trivsel

4,8

4,8

4,7

Informasjon

4,1

4,6

3,9

Barnets utvikling

4,7

5,0

4,7

Medvirkning

4,1

4,7

3,9

Henting og levering

4,5

4,8

4,3

Tilvenning og skolestart

4,4

5,0

4,1

Tilfredshet

4,6

5,0

4,5

Samisk bolk

-

-

-

 

 

Ute- og innemiljø

Her ser vi at Førån får litt bedre skår enn Låven. Det er helt forventet at resultatene ikke er så gode på de fysiske omgivelsene.

Relasjon mellom barn og voksen, Barnets trivsel og Barnets utvikling

Det er viktig for oss at relasjonene mellom barn og voksen, samt selvfølgelig hvordan barnet trives er bedre enn de fysiske omgivelsene, og det ser vi tydelig på svarene. En skår på mellom 4,7 og 4,9 betyr at foreldrene er helt og delvis enig i påstandene som fremsettes i spørsmålene. Det er litt mindre bra på spørsmål om personaltettheten er tilfredsstillende. Dette er vi enig i er litt snaut, vi skulle gjerne hatt flere voksne på jobb. Vi bruker samme fordeling på ansatte som i Stange kommune. Når det gjelder barnets utvikling er det svært hyggelig at tilbakemeldingene fra dere foreldre er så gode. Dette er veldig viktig for oss.

Informasjon, Medvirkning og Henting og levering

Dette er områder som mange barnehager og også vi strever med. Noen ønsker seg bedre informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen, og om innholdet i barnehagedagen. Vi kunne også vært flinkere til å informere om endringer i personalgruppen. Dette skal vi ta opp og diskutere hvordan vi kan bli bedre på dette. Levering og henting foregår i tider på dagen med lavest bemanning og når det er mye som skjer. Det gjør det utfordrende å snakke godt med de som har ønske og behov for det. Noen kommenterer at informasjon fra barnehagen kommer på ulike plattformer, og at det er litt vanskelig å få med seg alt. Dette er tilbakemeldinger vi tar med oss videre. Benytter anledningen til å tydelig uttrykke at pedagogene er åpne for ekstra samtaler underveis i året, så ikke vær redd for å be om en samtale om det er ting dere lurer på eller har lyst til å prate om. Mye bedre å spørre en gang for mye. Så kan vi sammen se på hvordan ting kan løses. Det er en god arena for medvirkning.

Tilvenning og skolestart

Foreldrene har vært litt mindre fornøyd med tilvenning til stor avdeling denne høsten, og det gjelder nok den omorganiseringa vi har vært gjennom.  Det tar vi på alvor, slik at vi kan lære til neste gang vi skal inn i en omorganisering. Det er faser som har lett for å skape usikkerhet og spørsmål.

Tilfredshet

Vi ser at foreldrene i Førån er svært godt tilfreds, og at vi har noe mer å gå på i den store avdelingen. Det viser også kommentarene vi har fått. Alt i alt er vi fornøyd med resultatene. Nå har vi et godt utgangspunkt, slik at vi kan sammenligne ved neste års undersøkelse.  Vi takker for alle tilbakemeldinger, både de veldig positive og de med fokus på forbedringer. Vi vil ta tak i enkelte områder sammen med SU og komme tilbake med forslag til tiltak på noen områder. En god barnehage er avhengig av et godt samarbeid med foreldrene. Det er derfor svært viktig at vi alle benytter alle anledninger til å bidra til dette gode samarbeidet😊.