”Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena”

Vi er i gang med spørreundersøkelse i prosjektet med tittelen "Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena". Alle fire- og femåringer i Stange skal delta, og spørreundersøkelsen foregår på internett. Barna får opplest spørsmål, og svarer ved å velge smilefjes eller surt fjes. Her får vi altså unik kunnskap om hvordan fire- og femåringer har det i barnehagen. Veldig spennende!

Forsknings- og utviklingsprosjektet ”Barnehagen som læringsmiljø- og danningsarena” tar sikte på å utvikle kunnskap som barnehagene i Norge skal kunne dra nytte av framover.

Hensikten med kartleggingsundersøkelsen er for det første at alle barnehagene skal få kunnskap om hvordan de skårer på en rekke sentrale områder tilknyttet barnas
læringsmiljø, deres sosial og språklige utvikling. Videre vil barnehagene få
informasjon om foreldres opplevelse av og tilfredshet med tilbudet, og
samarbeid med de ansatte. Barnehagene vil også få informasjon om hvordan de
ansatte opplever egen arbeidssituasjon.

Resultatet fra de ulike
spørreskjemaundersøkelsene kan danne utgangspunkt for videre arbeid i den
enkelte barnehage.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark, barnehageeier i
Hamar, Stange og Ringsaker og Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Som en del av prosjektet skal
det gjennomføres en kartleggingsundersøkelse ved alle barnehager i disse tre
kommuner våren 2012.

I denne undersøkelsen skal alle barn i født 2006 og 2007 (som har
fått samtykke fra foreldre/foresatte) delta, kontaktpedagog til de barna
som har fått samtykke skal besvare spørsmål om hvert enkelt barn, i tillegg er
det spørreskjema til alle ansatte og foreldre/foresatte av barn født
2006-2007.

Kartleggingsundersøkelsen vil bli gjennomført elektronisk fra og med 15.
februar og den vil være åpen for registrering i 5 uker, dvs. til 21. mars