Fjøset som pedagogisk ressurs

En grundig gjennomgang av hvordan vi arbeider i fjøset.

FJØSPROSJEKTET
Prosessorientert plan våren 2011

HVA

Vi ønsker å bli enda mer bevisste på hvordan vi kan bruke fjøset som den unike læringsarenaen det faktisk er på en bedre måte. Synliggjøring og bedre tilgjengelighet av pedagogiske hjelpemidler skal hjelpe oss i arbeidet med å heve kvaliteten, skape læringsrike stunder der vi særlig skal ha fokus på 2 av rammeplanens fagområder. Fjøsstellet i Kausvol gardsbarnehage skal vise barn og voksne i samspill der omsorg er en grunnleggende verdi. At barna får ansvar ut fra alder og modenhet blir viktig for barnas utvikling.

HVORFOR
Ved å se på fjøset som en læringsarena for barns utvikling byr det seg mange muligheter. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver gir oss retningslinjer for hva vi skal arbeide med i barnehagehverdagen. Vi ønsker å ha særlig fokus på 2 av rammeplanens fagområder i fjøset i tiden fremover:

Kommunikasjon, språk og tekst

Antall, rom og form

Rammeplanen påpeker at:
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

· videreutvikler sin begrepsforståelse, bruker et variert ordforråd og får et positivt forhold til tekst og bilde.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

· la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle og lese

· tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for undring

Når det gjelder fagområdet antall, rom og form hevder rammeplanen at barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.

Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barna

· opplever glede over å utforske og leke med tall og former

· tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper

For å arbeide i retning av disse målene må personalet

· være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener

· styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske

· legge til rette for at barna får erfaring med ulike typer mål, målenheter og måleredskaper

HVORDAN
1. Før du tar med deg barna inn i fjøset sett deg ned på barnas nivå og forklar hva dere skal gjøre gjennom en barnesamtale i det pedagogiske fjøsrommet.

2. Utdeling av ansvar ut fra alder, utviklingsståsted og modenhet. Bli enige om hvem barn som skal ha ansvar for hvilke dyr. Selv om du nå kanskje tenker: hvordan skal jeg huske hvem som skal ha hvilket dyr? Så kan jeg love deg at det husker barna selv! Når barn blir tildelt ansvar tar de det seriøst, det å bli tildelt ansvar og dermed tillitten er en viktig del av barns utvikling.

3. Før dere går inn, ro ned barnegruppa så det blir en behagelig atmosfære og forklar eller få en av barna til å fortelle de andre hvordan vi oppfører oss i fjøset. Tenk at ingenting skal være overlatt til tilfeldighetene, barn trenger faste rammer i fjøset for å holde fokus og opprettholde en rolig atmosfære. Når barna vet hva som skal skje og er kjent med sine arbeidsoppgaver går alt mye lettere, selv med 7 – 8 barn i fjøset samtidig!

4. Ta for dere en og en bås, du er med og støtter barnet/ barna som har ansvaret for det aktuelle dyret. De andre barna gir du oppgaver som å koste, hakke løs flis eller gi kos og omsorg til de andre dyrene. Husk at ros og anerkjennelse er utrolig viktig både til den/ de som forer sitt dyr og de andre som koster, gir omsorg og lignende. Ved å fokusere på det barna klarer å få til, være bevisst på å anerkjenne barna for det de gjør beholdes en rolig atmosfære og fjøset blir en yppelig læringsarena som fremmer utvikling hos hvert enkelt barn! Tenk LØFT, det du gir mest oppmerksomhet får du mest av!

5. Benytt deg av de pedagogiske hjelpemidlene som er hengt opp på fôr dunkene, her blir det viktig å tilpasse ut fra alder og modenhet på barnet. De eldste barna kan f.eks bli spurt om å finne riktig fôr dunk ved å studere bokstavene eller ved hjelp av de ulike matematiske formene finne frem til riktig dunk. De yngre barna kan gjenkjenne bildet av dyret eller finne frem ved hjelp av de ulike fargene på bokstavene. La barna måle opp hvor mye fôr dyret skal ha, da øker vi bevisstheten hos barnet om hvor mye dyret trenger samtidig som de blir kjent med måleenhetene.

6. Ikke vær redd for å gi barna utfordringer, ved å støtte barnet når det står fast kan dere sammen bidra til at det skjer en utvikling. Denne mestrings følelsen fører til at barnet opplever fjøset som et positivt og fint sted å være. Husk at det barnet klarer å mestre sammen med deg i dag, klarer han/hun alene etter hvert!

7. Avslutt med å samle barna før dere forlater fjøset og snakk om det dere har gjort, anerkjennelse og ros blir viktig når du oppsummerer dagens fjøsstell.

Husk at din holdning til fjøsstellet blir utrolig viktig! Dine holdninger kommer ofte til syne i barnas handlinger. Tenk positivt, bruk LØFT, anerkjenn barna og ha fokus på det de mestrer!! Vi må være gode rollemodeller for barna, bruk god tid i fjøset og utnytt den læringsarenaen fjøset faktisk er! En god huskeregel kan være og ikke ha andre planer for den gruppa som er i fjøset, da blir det ofte til at vi må skynde oss i fjøset for å komme oss videre på det vi skal etterpå. Det å ta seg god tid til fjøsstellet og undre seg sammen med barna vil føre til at barna får gode holdninger, de ser på fjøset som noe positivt i hverdagen og gleder seg til neste gang det er deres tur til å gå i fjøset! Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av!:)