Samarbeidsutvalget 2017-2018

SU har nettopp hatt møte. Under ligger referatet, og sakene handlet om nytt fra byggekomiteen, barnehagematen, økonomi, foreldrekassa og datoer for foreldrearrangementer på våren.

Her vil du finne informasjon om samarbeidsutvalget for 2017-2018, og referat fra møtene i SU.
Billedtekst: Fra venstre Elisabeth (Førån), Aina (Låven), Ane (Førån) og Silje (Låven).

 

Samarbeidsutvalget i Kausvol gardsbarnehage består av:

Leder: Silje Kjernli, siljekjernli@outlook.com, tlf 45514833

Aina Stensåsen Finstad, tlf. 95234467

Ane Frogner Tømmervold, tlf. 99424530

Elisabeth Dalene, tlf. 90984618

Fra barnehagen møter Gry (verneombud), Astrid (tillitsvalgt), Live (styrer) og Ragnhild (eier)

Referat fra SU 040418

Referat fra SU 080118

Referat møte i SU 291117

Referat SU 231017

Hva står det i vedtektene om Samarbeidsutvalget?
Fra Vedtektenes § 10: Foreldrerådet i barnehagen består av foreldre eller foresatte til alle barna i barnehagen. Det velges to representanter med vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Representantene sitter for ett år av gangen. Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentantene, representanter for de ansatte, styrer og eier. Samarbeidsutvalget skal i følge Lov om barnehager ”være kontaktskapende, rådgivende og samordnende for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift.”

Hvilke saker snakker vi om i Samarbeidsutvalget?
SU skal være et kontaktledd mellom foreldrene og barnehagen, et formelt organ som skal ta opp saker fra foreldrene samt saker som barnehagens ledelse ønsker å diskutere med foreldrenes valgte representanter.

Slike saker kan være ønsker fra foreldrene, klager fra foreldrene, utvikling av barnehagen samt deltakelse i utarbeiding av årsplan og planer for året. SU bør også jobbe med arrangementer for familiene, og være involvert i foreldremøtene. SU kan også gjennomføre temamøter og sosiale sammenkomster for familiene.

SU har vanligvis tre eller fire møter i løpet av barnehageåret. Det skrives referat fra møtene og det blir sendt ut til alle foreldrene.

Medlemmene i Samarbeidsutvalget har taushetsplikt om saker som omhandler personer.

 

Foreldrekontoen

Foreldrekontoen er en konto som disponeres av Samarbeidsutvalget (SU). Pengene brukes til blant annet å leie buss hvis ungene skal på en spesiell tur, innleie av foredragsholder på temamøter, teaterbesøk i barnehagen og til å gi en oppmerksomhet til de ansatte til jul og til sommeren og hvis noen slutter.

Samarbeidsutvalget har på bakgrunn av en undersøkelse i vår bestemt at det skal være en fast årlig innbetaling på 100 kr fra foreldrene til foreldrekontoen kontonummer: 1822.19.05756.